Kapshagay, December 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 4 Rabi al-Akhir Sunday 06:40 08:02 12:44 15:36 17:18 18:41
2 December 5 Rabi al-Akhir Monday 06:41 08:03 12:44 15:36 17:18 18:41
3 December 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:42 08:04 12:44 15:36 17:18 18:41
4 December 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:42 08:05 12:45 15:35 17:18 18:41
5 December 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:43 08:06 12:45 15:35 17:17 18:40
6 December 9 Rabi al-Akhir Friday 06:44 08:08 12:45 15:35 17:17 18:40
7 December 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:45 08:09 12:46 15:35 17:17 18:40
8 December 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:46 08:09 12:46 15:35 17:17 18:40
9 December 12 Rabi al-Akhir Monday 06:47 08:10 12:47 15:35 17:17 18:40
10 December 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:48 08:11 12:47 15:35 17:17 18:41
11 December 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:49 08:12 12:48 15:35 17:17 18:41
12 December 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:49 08:13 12:48 15:35 17:17 18:41
13 December 16 Rabi al-Akhir Friday 06:50 08:14 12:49 15:35 17:17 18:41
14 December 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:51 08:15 12:49 15:35 17:17 18:41
15 December 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:51 08:15 12:50 15:35 17:17 18:41
16 December 19 Rabi al-Akhir Monday 06:52 08:16 12:50 15:35 17:18 18:42
17 December 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:53 08:17 12:51 15:36 17:18 18:42
18 December 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:53 08:18 12:51 15:36 17:18 18:42
19 December 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:54 08:18 12:51 15:36 17:19 18:43
20 December 23 Rabi al-Akhir Friday 06:55 08:19 12:52 15:37 17:19 18:43
21 December 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:55 08:19 12:52 15:37 17:20 18:44
22 December 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:56 08:20 12:53 15:38 17:20 18:44
23 December 26 Rabi al-Akhir Monday 06:56 08:20 12:53 15:38 17:21 18:45
24 December 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:57 08:21 12:54 15:39 17:21 18:45
25 December 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:57 08:21 12:54 15:39 17:22 18:46
26 December 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:57 08:22 12:55 15:40 17:22 18:47
27 December 1 Jumada al-Awaal Friday 06:58 08:22 12:55 15:41 17:23 18:47
28 December 2 Jumada al-Awaal Saturday 06:58 08:22 12:56 15:41 17:24 18:48
29 December 3 Jumada al-Awaal Sunday 06:58 08:22 12:56 15:42 17:25 18:49
30 December 4 Jumada al-Awaal Monday 06:59 08:23 12:57 15:43 17:25 18:49
31 December 5 Jumada al-Awaal Tuesday 06:59 08:23 12:57 15:44 17:26 18:50