Miyaly, January 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 3 Rabi al-Akhir Sunday 07:42 09:13 13:33 15:58 17:44 19:15
2 January 4 Rabi al-Akhir Monday 07:42 09:13 13:34 15:59 17:45 19:16
3 January 5 Rabi al-Akhir Tuesday 07:42 09:13 13:34 16:00 17:46 19:17
4 January 6 Rabi al-Akhir Wednesday 07:42 09:13 13:35 16:02 17:47 19:18
5 January 7 Rabi al-Akhir Thursday 07:42 09:13 13:35 16:03 17:48 19:19
6 January 8 Rabi al-Akhir Friday 07:42 09:13 13:36 16:04 17:49 19:20
7 January 9 Rabi al-Akhir Saturday 07:41 09:12 13:36 16:05 17:50 19:21
8 January 10 Rabi al-Akhir Sunday 07:41 09:12 13:37 16:06 17:52 19:22
9 January 11 Rabi al-Akhir Monday 07:41 09:12 13:37 16:07 17:53 19:23
10 January 12 Rabi al-Akhir Tuesday 07:41 09:11 13:37 16:09 17:54 19:24
11 January 13 Rabi al-Akhir Wednesday 07:41 09:11 13:38 16:10 17:55 19:25
12 January 14 Rabi al-Akhir Thursday 07:40 09:10 13:38 16:11 17:57 19:27
13 January 15 Rabi al-Akhir Friday 07:40 09:09 13:39 16:12 17:58 19:28
14 January 16 Rabi al-Akhir Saturday 07:39 09:09 13:39 16:14 17:59 19:29
15 January 17 Rabi al-Akhir Sunday 07:39 09:08 13:39 16:15 18:01 19:30
16 January 18 Rabi al-Akhir Monday 07:38 09:07 13:40 16:17 18:02 19:31
17 January 19 Rabi al-Akhir Tuesday 07:38 09:07 13:40 16:18 18:04 19:33
18 January 20 Rabi al-Akhir Wednesday 07:37 09:06 13:40 16:19 18:05 19:34
19 January 21 Rabi al-Akhir Thursday 07:37 09:05 13:41 16:21 18:07 19:35
20 January 22 Rabi al-Akhir Friday 07:36 09:04 13:41 16:22 18:08 19:36
21 January 23 Rabi al-Akhir Saturday 07:35 09:03 13:41 16:24 18:10 19:38
22 January 24 Rabi al-Akhir Sunday 07:34 09:02 13:41 16:25 18:11 19:39
23 January 25 Rabi al-Akhir Monday 07:34 09:01 13:42 16:27 18:13 19:40
24 January 26 Rabi al-Akhir Tuesday 07:33 09:00 13:42 16:28 18:14 19:42
25 January 27 Rabi al-Akhir Wednesday 07:32 08:59 13:42 16:30 18:16 19:43
26 January 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:31 08:58 13:42 16:31 18:18 19:44
27 January 29 Rabi al-Akhir Friday 07:30 08:57 13:43 16:33 18:19 19:46
28 January 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:29 08:55 13:43 16:34 18:21 19:47
29 January 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:28 08:54 13:43 16:36 18:23 19:49
30 January 3 Jumada al-Awaal Monday 07:27 08:53 13:43 16:37 18:24 19:50
31 January 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:26 08:51 13:43 16:39 18:26 19:51