Baikonur, November 2018

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 23 Safar Thursday 07:03 08:24 13:33 16:52 18:36 19:57
2 November 24 Safar Friday 07:04 08:25 13:33 16:50 18:35 19:56
3 November 25 Safar Saturday 07:05 08:27 13:33 16:49 18:33 19:55
4 November 26 Safar Sunday 07:07 08:28 13:33 16:48 18:32 19:53
5 November 27 Safar Monday 07:08 08:29 13:33 16:46 18:31 19:52
6 November 28 Safar Tuesday 07:09 08:31 13:33 16:45 18:29 19:51
7 November 29 Safar Wednesday 07:10 08:32 13:33 16:44 18:28 19:50
8 November 1 Rabi al-Awaal Thursday 07:12 08:34 13:33 16:43 18:27 19:49
9 November 2 Rabi al-Awaal Friday 07:13 08:35 13:34 16:41 18:25 19:48
10 November 3 Rabi al-Awaal Saturday 07:14 08:36 13:34 16:40 18:24 19:47
11 November 4 Rabi al-Awaal Sunday 07:15 08:38 13:34 16:39 18:23 19:46
12 November 5 Rabi al-Awaal Monday 07:17 08:39 13:34 16:38 18:22 19:45
13 November 6 Rabi al-Awaal Tuesday 07:18 08:41 13:34 16:37 18:21 19:44
14 November 7 Rabi al-Awaal Wednesday 07:19 08:42 13:34 16:36 18:20 19:43
15 November 8 Rabi al-Awaal Thursday 07:20 08:44 13:34 16:35 18:18 19:42
16 November 9 Rabi al-Awaal Friday 07:21 08:45 13:34 16:34 18:17 19:41
17 November 10 Rabi al-Awaal Saturday 07:23 08:46 13:35 16:33 18:16 19:40
18 November 11 Rabi al-Awaal Sunday 07:24 08:48 13:35 16:32 18:15 19:39
19 November 12 Rabi al-Awaal Monday 07:25 08:49 13:35 16:31 18:15 19:39
20 November 13 Rabi al-Awaal Tuesday 07:26 08:50 13:35 16:30 18:14 19:38
21 November 14 Rabi al-Awaal Wednesday 07:27 08:52 13:36 16:29 18:13 19:37
22 November 15 Rabi al-Awaal Thursday 07:29 08:53 13:36 16:28 18:12 19:37
23 November 16 Rabi al-Awaal Friday 07:30 08:54 13:36 16:28 18:11 19:36
24 November 17 Rabi al-Awaal Saturday 07:31 08:56 13:36 16:27 18:10 19:36
25 November 18 Rabi al-Awaal Sunday 07:32 08:57 13:37 16:26 18:10 19:35
26 November 19 Rabi al-Awaal Monday 07:33 08:58 13:37 16:26 18:09 19:35
27 November 20 Rabi al-Awaal Tuesday 07:34 09:00 13:37 16:25 18:08 19:34
28 November 21 Rabi al-Awaal Wednesday 07:35 09:01 13:38 16:24 18:08 19:34
29 November 22 Rabi al-Awaal Thursday 07:36 09:02 13:38 16:24 18:07 19:33
30 November 23 Rabi al-Awaal Friday 07:37 09:03 13:38 16:23 18:07 19:33