Saykyn, January 2017

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 3 Rabi al-Akhir Sunday 08:10 09:41 14:02 16:27 18:12 19:44
2 January 4 Rabi al-Akhir Monday 08:10 09:41 14:02 16:28 18:13 19:44
3 January 5 Rabi al-Akhir Tuesday 08:10 09:41 14:02 16:29 18:14 19:45
4 January 6 Rabi al-Akhir Wednesday 08:10 09:41 14:03 16:30 18:15 19:46
5 January 7 Rabi al-Akhir Thursday 08:10 09:41 14:03 16:31 18:16 19:47
6 January 8 Rabi al-Akhir Friday 08:10 09:40 14:04 16:32 18:18 19:48
7 January 9 Rabi al-Akhir Saturday 08:09 09:40 14:04 16:33 18:19 19:49
8 January 10 Rabi al-Akhir Sunday 08:09 09:40 14:05 16:35 18:20 19:50
9 January 11 Rabi al-Akhir Monday 08:09 09:39 14:05 16:36 18:21 19:51
10 January 12 Rabi al-Akhir Tuesday 08:09 09:39 14:06 16:37 18:23 19:53
11 January 13 Rabi al-Akhir Wednesday 08:08 09:38 14:06 16:38 18:24 19:54
12 January 14 Rabi al-Akhir Thursday 08:08 09:38 14:06 16:40 18:25 19:55
13 January 15 Rabi al-Akhir Friday 08:08 09:37 14:07 16:41 18:27 19:56
14 January 16 Rabi al-Akhir Saturday 08:07 09:37 14:07 16:42 18:28 19:57
15 January 17 Rabi al-Akhir Sunday 08:07 09:36 14:07 16:44 18:29 19:58
16 January 18 Rabi al-Akhir Monday 08:06 09:35 14:08 16:45 18:31 20:00
17 January 19 Rabi al-Akhir Tuesday 08:06 09:34 14:08 16:46 18:32 20:01
18 January 20 Rabi al-Akhir Wednesday 08:05 09:34 14:08 16:48 18:34 20:02
19 January 21 Rabi al-Akhir Thursday 08:05 09:33 14:09 16:49 18:35 20:03
20 January 22 Rabi al-Akhir Friday 08:04 09:32 14:09 16:51 18:37 20:05
21 January 23 Rabi al-Akhir Saturday 08:03 09:31 14:09 16:52 18:38 20:06
22 January 24 Rabi al-Akhir Sunday 08:02 09:30 14:10 16:54 18:40 20:07
23 January 25 Rabi al-Akhir Monday 08:02 09:29 14:10 16:55 18:41 20:09
24 January 26 Rabi al-Akhir Tuesday 08:01 09:28 14:10 16:57 18:43 20:10
25 January 27 Rabi al-Akhir Wednesday 08:00 09:27 14:10 16:58 18:44 20:11
26 January 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:59 09:26 14:10 17:00 18:46 20:13
27 January 29 Rabi al-Akhir Friday 07:58 09:24 14:11 17:01 18:48 20:14
28 January 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:57 09:23 14:11 17:03 18:49 20:15
29 January 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:56 09:22 14:11 17:04 18:51 20:17
30 January 3 Jumada al-Awaal Monday 07:55 09:21 14:11 17:06 18:52 20:18
31 January 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:54 09:19 14:11 17:07 18:54 20:20