Kokshetau, December 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 15 Rabi al-Akhir Tuesday 07:28 09:09 13:17 15:25 17:13 18:55
2 December 16 Rabi al-Akhir Wednesday 07:29 09:11 13:17 15:25 17:12 18:54
3 December 17 Rabi al-Akhir Thursday 07:30 09:12 13:17 15:24 17:12 18:54
4 December 18 Rabi al-Akhir Friday 07:31 09:14 13:18 15:24 17:11 18:54
5 December 19 Rabi al-Akhir Saturday 07:32 09:15 13:18 15:23 17:11 18:54
6 December 20 Rabi al-Akhir Sunday 07:33 09:16 13:19 15:23 17:10 18:53
7 December 21 Rabi al-Akhir Monday 07:35 09:18 13:19 15:23 17:10 18:53
8 December 22 Rabi al-Akhir Tuesday 07:36 09:19 13:19 15:22 17:10 18:53
9 December 23 Rabi al-Akhir Wednesday 07:37 09:20 13:20 15:22 17:09 18:53
10 December 24 Rabi al-Akhir Thursday 07:38 09:21 13:20 15:22 17:09 18:53
11 December 25 Rabi al-Akhir Friday 07:38 09:22 13:21 15:22 17:09 18:53
12 December 26 Rabi al-Akhir Saturday 07:39 09:23 13:21 15:22 17:09 18:53
13 December 27 Rabi al-Akhir Sunday 07:40 09:24 13:22 15:22 17:09 18:53
14 December 28 Rabi al-Akhir Monday 07:41 09:25 13:22 15:22 17:09 18:53
15 December 29 Rabi al-Akhir Tuesday 07:42 09:26 13:23 15:22 17:09 18:53
16 December 1 Jumada al-Awaal Wednesday 07:43 09:27 13:23 15:22 17:09 18:54
17 December 2 Jumada al-Awaal Thursday 07:43 09:28 13:24 15:22 17:09 18:54
18 December 3 Jumada al-Awaal Friday 07:44 09:29 13:24 15:23 17:10 18:54
19 December 4 Jumada al-Awaal Saturday 07:45 09:29 13:25 15:23 17:10 18:55
20 December 5 Jumada al-Awaal Sunday 07:45 09:30 13:25 15:23 17:10 18:55
21 December 6 Jumada al-Awaal Monday 07:46 09:30 13:26 15:24 17:11 18:56
22 December 7 Jumada al-Awaal Tuesday 07:46 09:31 13:26 15:24 17:11 18:56
23 December 8 Jumada al-Awaal Wednesday 07:47 09:31 13:27 15:25 17:12 18:57
24 December 9 Jumada al-Awaal Thursday 07:47 09:32 13:27 15:26 17:13 18:57
25 December 10 Jumada al-Awaal Friday 07:47 09:32 13:28 15:26 17:13 18:58
26 December 11 Jumada al-Awaal Saturday 07:48 09:32 13:28 15:27 17:14 18:59
27 December 12 Jumada al-Awaal Sunday 07:48 09:32 13:29 15:28 17:15 18:59
28 December 13 Jumada al-Awaal Monday 07:48 09:32 13:29 15:29 17:16 19:00
29 December 14 Jumada al-Awaal Tuesday 07:48 09:33 13:30 15:30 17:17 19:01
30 December 15 Jumada al-Awaal Wednesday 07:48 09:33 13:30 15:30 17:18 19:02
31 December 16 Jumada al-Awaal Thursday 07:49 09:32 13:31 15:31 17:19 19:03