Kokshetau, June 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 June 12 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:11 04:57 13:25 19:02 21:45 23:30
2 June 13 Dhu al-Qaʿda Friday 03:11 04:56 13:25 19:02 21:46 23:31
3 June 14 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:10 04:55 13:26 19:03 21:47 23:31
4 June 15 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:10 04:54 13:26 19:04 21:48 23:32
5 June 16 Dhu al-Qaʿda Monday 03:10 04:53 13:26 19:04 21:49 23:33
6 June 17 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:09 04:53 13:26 19:05 21:50 23:33
7 June 18 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:09 04:52 13:26 19:05 21:51 23:34
8 June 19 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:09 04:52 13:26 19:06 21:52 23:34
9 June 20 Dhu al-Qaʿda Friday 03:09 04:51 13:27 19:07 21:53 23:35
10 June 21 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:09 04:51 13:27 19:07 21:53 23:35
11 June 22 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:09 04:50 13:27 19:08 21:54 23:36
12 June 23 Dhu al-Qaʿda Monday 03:09 04:50 13:27 19:08 21:55 23:36
13 June 24 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:09 04:50 13:27 19:08 21:56 23:37
14 June 25 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:09 04:49 13:28 19:09 21:56 23:37
15 June 26 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:09 04:49 13:28 19:09 21:57 23:37
16 June 27 Dhu al-Qaʿda Friday 03:09 04:49 13:28 19:10 21:57 23:38
17 June 28 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:09 04:49 13:28 19:10 21:58 23:38
18 June 29 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:09 04:49 13:29 19:10 21:58 23:38
19 June 30 Dhu al-Qaʿda Monday 03:09 04:49 13:29 19:11 21:58 23:39
20 June 1 Dhu al-Hijja Tuesday 03:09 04:49 13:29 19:11 21:59 23:39
21 June 2 Dhu al-Hijja Wednesday 03:09 04:49 13:29 19:11 21:59 23:39
22 June 3 Dhu al-Hijja Thursday 03:10 04:50 13:29 19:11 21:59 23:39
23 June 4 Dhu al-Hijja Friday 03:10 04:50 13:30 19:11 21:59 23:39
24 June 5 Dhu al-Hijja Saturday 03:10 04:50 13:30 19:12 21:59 23:40
25 June 6 Dhu al-Hijja Sunday 03:10 04:51 13:30 19:12 21:59 23:40
26 June 7 Dhu al-Hijja Monday 03:11 04:51 13:30 19:12 21:59 23:40
27 June 8 Dhu al-Hijja Tuesday 03:11 04:52 13:30 19:12 21:59 23:40
28 June 9 Dhu al-Hijja Wednesday 03:11 04:52 13:31 19:12 21:59 23:40
29 June 10 Dhu al-Hijja Thursday 03:12 04:53 13:31 19:12 21:59 23:40
30 June 11 Dhu al-Hijja Friday 03:12 04:53 13:31 19:12 21:59 23:40