Kokshetau, June 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 June 24 Dhu al-Qaʿda Saturday 02:11 03:57 12:25 18:02 20:45 22:30
2 June 25 Dhu al-Qaʿda Sunday 02:11 03:56 12:25 18:02 20:46 22:31
3 June 26 Dhu al-Qaʿda Monday 02:10 03:55 12:26 18:03 20:47 22:31
4 June 27 Dhu al-Qaʿda Tuesday 02:10 03:54 12:26 18:04 20:48 22:32
5 June 28 Dhu al-Qaʿda Wednesday 02:10 03:53 12:26 18:04 20:49 22:33
6 June 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 02:09 03:53 12:26 18:05 20:50 22:33
7 June 30 Dhu al-Qaʿda Friday 02:09 03:52 12:26 18:05 20:51 22:34
8 June 1 Dhu al-Hijja Saturday 02:09 03:52 12:26 18:06 20:52 22:34
9 June 2 Dhu al-Hijja Sunday 02:09 03:51 12:27 18:07 20:53 22:35
10 June 3 Dhu al-Hijja Monday 02:09 03:51 12:27 18:07 20:53 22:35
11 June 4 Dhu al-Hijja Tuesday 02:09 03:50 12:27 18:08 20:54 22:36
12 June 5 Dhu al-Hijja Wednesday 02:09 03:50 12:27 18:08 20:55 22:36
13 June 6 Dhu al-Hijja Thursday 02:09 03:50 12:27 18:08 20:56 22:37
14 June 7 Dhu al-Hijja Friday 02:09 03:49 12:28 18:09 20:56 22:37
15 June 8 Dhu al-Hijja Saturday 02:09 03:49 12:28 18:09 20:57 22:37
16 June 9 Dhu al-Hijja Sunday 02:09 03:49 12:28 18:10 20:57 22:38
17 June 10 Dhu al-Hijja Monday 02:09 03:49 12:28 18:10 20:58 22:38
18 June 11 Dhu al-Hijja Tuesday 02:09 03:49 12:29 18:10 20:58 22:38
19 June 12 Dhu al-Hijja Wednesday 02:09 03:49 12:29 18:11 20:58 22:39
20 June 13 Dhu al-Hijja Thursday 02:09 03:49 12:29 18:11 20:59 22:39
21 June 14 Dhu al-Hijja Friday 02:09 03:49 12:29 18:11 20:59 22:39
22 June 15 Dhu al-Hijja Saturday 02:10 03:50 12:29 18:11 20:59 22:39
23 June 16 Dhu al-Hijja Sunday 02:10 03:50 12:30 18:11 20:59 22:39
24 June 17 Dhu al-Hijja Monday 02:10 03:50 12:30 18:12 20:59 22:40
25 June 18 Dhu al-Hijja Tuesday 02:10 03:51 12:30 18:12 20:59 22:40
26 June 19 Dhu al-Hijja Wednesday 02:11 03:51 12:30 18:12 20:59 22:40
27 June 20 Dhu al-Hijja Thursday 02:11 03:52 12:30 18:12 20:59 22:40
28 June 21 Dhu al-Hijja Friday 02:11 03:52 12:31 18:12 20:59 22:40
29 June 22 Dhu al-Hijja Saturday 02:12 03:53 12:31 18:12 20:59 22:40
30 June 23 Dhu al-Hijja Sunday 02:12 03:53 12:31 18:12 20:59 22:40