Stepnogorsk, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:32 08:03 13:01 15:59 17:49 19:19
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:33 08:04 13:01 15:57 17:47 19:18
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:35 08:06 13:01 15:55 17:45 19:16
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:37 08:08 13:01 15:54 17:43 19:15
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:38 08:10 13:01 15:52 17:41 19:13
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:40 08:12 13:01 15:50 17:40 19:12
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:41 08:14 13:01 15:49 17:38 19:10
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:43 08:15 13:01 15:47 17:36 19:09
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:44 08:17 13:01 15:46 17:34 19:07
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:46 08:19 13:01 15:44 17:33 19:06
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:48 08:21 13:01 15:43 17:31 19:05
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:49 08:23 13:02 15:41 17:30 19:03
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:51 08:24 13:02 15:40 17:28 19:02
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:52 08:26 13:02 15:38 17:27 19:01
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:54 08:28 13:02 15:37 17:25 19:00
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:55 08:30 13:02 15:36 17:24 18:59
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:56 08:32 13:02 15:34 17:22 18:58
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:58 08:33 13:03 15:33 17:21 18:57
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:59 08:35 13:03 15:32 17:20 18:56
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:01 08:37 13:03 15:31 17:19 18:55
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:02 08:38 13:03 15:30 17:17 18:54
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:04 08:40 13:04 15:28 17:16 18:53
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:05 08:42 13:04 15:27 17:15 18:52
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:06 08:43 13:04 15:26 17:14 18:51
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:08 08:45 13:04 15:26 17:13 18:50
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:09 08:47 13:05 15:25 17:12 18:50
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:10 08:48 13:05 15:24 17:11 18:49
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:12 08:50 13:05 15:23 17:10 18:49
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:13 08:51 13:06 15:22 17:10 18:48
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:14 08:53 13:06 15:22 17:09 18:47