Kandyagash, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 06:29 07:54 12:59 16:06 17:53 19:18
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 06:30 07:56 12:59 16:04 17:51 19:17
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 06:32 07:57 12:59 16:03 17:50 19:15
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 06:33 07:59 12:59 16:01 17:48 19:14
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 06:35 08:00 12:59 16:00 17:47 19:12
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 06:36 08:02 12:59 15:58 17:45 19:11
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 06:38 08:04 12:59 15:57 17:44 19:10
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 06:39 08:05 12:59 15:55 17:42 19:08
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 06:40 08:07 12:59 15:54 17:41 19:07
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 06:42 08:09 12:59 15:53 17:39 19:06
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 06:43 08:10 12:59 15:51 17:38 19:05
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 06:45 08:12 12:59 15:50 17:36 19:04
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 06:46 08:13 13:00 15:49 17:35 19:03
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 06:47 08:15 13:00 15:48 17:34 19:02
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 06:49 08:17 13:00 15:46 17:33 19:01
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 06:50 08:18 13:00 15:45 17:31 19:00
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 06:51 08:20 13:00 15:44 17:30 18:59
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 06:53 08:21 13:01 15:43 17:29 18:58
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 06:54 08:23 13:01 15:42 17:28 18:57
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 06:55 08:24 13:01 15:41 17:27 18:56
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 06:56 08:26 13:01 15:40 17:26 18:55
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 06:58 08:27 13:02 15:39 17:25 18:55
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 06:59 08:29 13:02 15:38 17:24 18:54
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 07:00 08:30 13:02 15:37 17:23 18:53
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 07:01 08:32 13:02 15:37 17:22 18:53
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 07:03 08:33 13:03 15:36 17:22 18:52
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 07:04 08:35 13:03 15:35 17:21 18:52
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 07:05 08:36 13:03 15:35 17:20 18:51
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 07:06 08:37 13:04 15:34 17:20 18:51
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 07:07 08:39 13:04 15:33 17:19 18:50