Kandyagash, December 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 15 Rabi al-Akhir Tuesday 07:08 08:40 13:04 15:33 17:18 18:50
2 December 16 Rabi al-Akhir Wednesday 07:10 08:41 13:05 15:32 17:18 18:50
3 December 17 Rabi al-Akhir Thursday 07:11 08:43 13:05 15:32 17:17 18:49
4 December 18 Rabi al-Akhir Friday 07:12 08:44 13:06 15:32 17:17 18:49
5 December 19 Rabi al-Akhir Saturday 07:13 08:45 13:06 15:31 17:17 18:49
6 December 20 Rabi al-Akhir Sunday 07:14 08:46 13:06 15:31 17:16 18:49
7 December 21 Rabi al-Akhir Monday 07:15 08:47 13:07 15:31 17:16 18:49
8 December 22 Rabi al-Akhir Tuesday 07:16 08:48 13:07 15:31 17:16 18:49
9 December 23 Rabi al-Akhir Wednesday 07:17 08:49 13:08 15:30 17:16 18:49
10 December 24 Rabi al-Akhir Thursday 07:17 08:50 13:08 15:30 17:16 18:49
11 December 25 Rabi al-Akhir Friday 07:18 08:51 13:09 15:30 17:16 18:49
12 December 26 Rabi al-Akhir Saturday 07:19 08:52 13:09 15:30 17:16 18:49
13 December 27 Rabi al-Akhir Sunday 07:20 08:53 13:10 15:30 17:16 18:49
14 December 28 Rabi al-Akhir Monday 07:21 08:54 13:10 15:31 17:16 18:49
15 December 29 Rabi al-Akhir Tuesday 07:21 08:55 13:11 15:31 17:16 18:50
16 December 1 Jumada al-Awaal Wednesday 07:22 08:56 13:11 15:31 17:16 18:50
17 December 2 Jumada al-Awaal Thursday 07:23 08:56 13:12 15:31 17:17 18:50
18 December 3 Jumada al-Awaal Friday 07:23 08:57 13:12 15:32 17:17 18:51
19 December 4 Jumada al-Awaal Saturday 07:24 08:58 13:13 15:32 17:17 18:51
20 December 5 Jumada al-Awaal Sunday 07:25 08:58 13:13 15:32 17:18 18:51
21 December 6 Jumada al-Awaal Monday 07:25 08:59 13:14 15:33 17:18 18:52
22 December 7 Jumada al-Awaal Tuesday 07:26 08:59 13:14 15:33 17:19 18:52
23 December 8 Jumada al-Awaal Wednesday 07:26 09:00 13:15 15:34 17:19 18:53
24 December 9 Jumada al-Awaal Thursday 07:26 09:00 13:15 15:35 17:20 18:54
25 December 10 Jumada al-Awaal Friday 07:27 09:01 13:16 15:35 17:21 18:54
26 December 11 Jumada al-Awaal Saturday 07:27 09:01 13:16 15:36 17:21 18:55
27 December 12 Jumada al-Awaal Sunday 07:27 09:01 13:17 15:37 17:22 18:56
28 December 13 Jumada al-Awaal Monday 07:28 09:01 13:17 15:37 17:23 18:56
29 December 14 Jumada al-Awaal Tuesday 07:28 09:01 13:17 15:38 17:24 18:57
30 December 15 Jumada al-Awaal Wednesday 07:28 09:01 13:18 15:39 17:25 18:58