Shalkar, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 06:19 07:43 12:48 16:00 17:46 19:10
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 06:21 07:45 12:48 15:59 17:45 19:09
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 06:22 07:46 12:48 15:57 17:43 19:07
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 06:23 07:48 12:48 15:56 17:42 19:06
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 06:25 07:49 12:48 15:54 17:40 19:05
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 06:26 07:51 12:48 15:53 17:39 19:04
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 06:27 07:52 12:48 15:52 17:37 19:02
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 06:29 07:54 12:48 15:50 17:36 19:01
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 06:30 07:56 12:48 15:49 17:35 19:00
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 06:31 07:57 12:48 15:48 17:33 18:59
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 06:33 07:59 12:49 15:47 17:32 18:58
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 06:34 08:00 12:49 15:45 17:31 18:57
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 06:35 08:02 12:49 15:44 17:29 18:56
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 06:37 08:03 12:49 15:43 17:28 18:55
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 06:38 08:05 12:49 15:42 17:27 18:54
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 06:39 08:06 12:49 15:41 17:26 18:53
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 06:40 08:08 12:50 15:40 17:25 18:52
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 06:42 08:09 12:50 15:39 17:24 18:51
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 06:43 08:10 12:50 15:38 17:23 18:51
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 06:44 08:12 12:50 15:37 17:22 18:50
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 06:45 08:13 12:50 15:36 17:21 18:49
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 06:47 08:15 12:51 15:35 17:20 18:48
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 06:48 08:16 12:51 15:35 17:19 18:48
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 06:49 08:18 12:51 15:34 17:18 18:47
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 06:50 08:19 12:52 15:33 17:18 18:47
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 06:51 08:20 12:52 15:32 17:17 18:46
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 06:52 08:22 12:52 15:32 17:16 18:46
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 06:54 08:23 12:53 15:31 17:16 18:45
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 06:55 08:24 12:53 15:31 17:15 18:45
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 06:56 08:25 12:53 15:30 17:15 18:44