Shalkar, December 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 15 Rabi al-Akhir Tuesday 06:57 08:27 12:54 15:30 17:14 18:44
2 December 16 Rabi al-Akhir Wednesday 06:58 08:28 12:54 15:29 17:14 18:44
3 December 17 Rabi al-Akhir Thursday 06:59 08:29 12:54 15:29 17:13 18:44
4 December 18 Rabi al-Akhir Friday 07:00 08:30 12:55 15:28 17:13 18:43
5 December 19 Rabi al-Akhir Saturday 07:01 08:31 12:55 15:28 17:13 18:43
6 December 20 Rabi al-Akhir Sunday 07:02 08:33 12:56 15:28 17:12 18:43
7 December 21 Rabi al-Akhir Monday 07:03 08:34 12:56 15:28 17:12 18:43
8 December 22 Rabi al-Akhir Tuesday 07:04 08:35 12:57 15:28 17:12 18:43
9 December 23 Rabi al-Akhir Wednesday 07:05 08:36 12:57 15:28 17:12 18:43
10 December 24 Rabi al-Akhir Thursday 07:05 08:37 12:57 15:28 17:12 18:43
11 December 25 Rabi al-Akhir Friday 07:06 08:38 12:58 15:28 17:12 18:43
12 December 26 Rabi al-Akhir Saturday 07:07 08:39 12:58 15:28 17:12 18:43
13 December 27 Rabi al-Akhir Sunday 07:08 08:39 12:59 15:28 17:12 18:44
14 December 28 Rabi al-Akhir Monday 07:09 08:40 12:59 15:28 17:12 18:44
15 December 29 Rabi al-Akhir Tuesday 07:09 08:41 13:00 15:28 17:12 18:44
16 December 1 Jumada al-Awaal Wednesday 07:10 08:42 13:00 15:28 17:13 18:44
17 December 2 Jumada al-Awaal Thursday 07:11 08:42 13:01 15:29 17:13 18:45
18 December 3 Jumada al-Awaal Friday 07:11 08:43 13:01 15:29 17:13 18:45
19 December 4 Jumada al-Awaal Saturday 07:12 08:44 13:02 15:29 17:14 18:46
20 December 5 Jumada al-Awaal Sunday 07:12 08:44 13:02 15:30 17:14 18:46
21 December 6 Jumada al-Awaal Monday 07:13 08:45 13:03 15:30 17:15 18:46
22 December 7 Jumada al-Awaal Tuesday 07:13 08:45 13:03 15:31 17:15 18:47
23 December 8 Jumada al-Awaal Wednesday 07:14 08:46 13:04 15:31 17:16 18:48
24 December 9 Jumada al-Awaal Thursday 07:14 08:46 13:04 15:32 17:16 18:48
25 December 10 Jumada al-Awaal Friday 07:15 08:47 13:05 15:33 17:17 18:49
26 December 11 Jumada al-Awaal Saturday 07:15 08:47 13:05 15:33 17:18 18:49
27 December 12 Jumada al-Awaal Sunday 07:15 08:47 13:06 15:34 17:18 18:50
28 December 13 Jumada al-Awaal Monday 07:16 08:47 13:06 15:35 17:19 18:51
29 December 14 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:47 13:07 15:36 17:20 18:52
30 December 15 Jumada al-Awaal Wednesday 07:16 08:48 13:07 15:36 17:21 18:52