Kapshagay, February 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 6 Jumada al-Akhir Saturday 06:48 08:07 13:08 16:21 18:04 19:23
2 February 7 Jumada al-Akhir Sunday 06:47 08:06 13:08 16:22 18:05 19:24
3 February 8 Jumada al-Akhir Monday 06:46 08:05 13:08 16:24 18:07 19:26
4 February 9 Jumada al-Akhir Tuesday 06:45 08:03 13:08 16:25 18:08 19:27
5 February 10 Jumada al-Akhir Wednesday 06:44 08:02 13:09 16:26 18:10 19:28
6 February 11 Jumada al-Akhir Thursday 06:43 08:01 13:09 16:28 18:11 19:29
7 February 12 Jumada al-Akhir Friday 06:42 08:00 13:09 16:29 18:12 19:31
8 February 13 Jumada al-Akhir Saturday 06:40 07:58 13:09 16:30 18:14 19:32
9 February 14 Jumada al-Akhir Sunday 06:39 07:57 13:09 16:31 18:15 19:33
10 February 15 Jumada al-Akhir Monday 06:38 07:56 13:09 16:33 18:17 19:34
11 February 16 Jumada al-Akhir Tuesday 06:37 07:55 13:09 16:34 18:18 19:35
12 February 17 Jumada al-Akhir Wednesday 06:36 07:53 13:09 16:35 18:19 19:37
13 February 18 Jumada al-Akhir Thursday 06:34 07:52 13:09 16:37 18:21 19:38
14 February 19 Jumada al-Akhir Friday 06:33 07:50 13:09 16:38 18:22 19:39
15 February 20 Jumada al-Akhir Saturday 06:32 07:49 13:09 16:39 18:23 19:40
16 February 21 Jumada al-Akhir Sunday 06:31 07:47 13:09 16:40 18:25 19:42
17 February 22 Jumada al-Akhir Monday 06:29 07:46 13:09 16:42 18:26 19:43
18 February 23 Jumada al-Akhir Tuesday 06:28 07:45 13:09 16:43 18:27 19:44
19 February 24 Jumada al-Akhir Wednesday 06:26 07:43 13:09 16:44 18:29 19:45
20 February 25 Jumada al-Akhir Thursday 06:25 07:41 13:08 16:45 18:30 19:47
21 February 26 Jumada al-Akhir Friday 06:24 07:40 13:08 16:47 18:31 19:48
22 February 27 Jumada al-Akhir Saturday 06:22 07:38 13:08 16:48 18:33 19:49
23 February 28 Jumada al-Akhir Sunday 06:21 07:37 13:08 16:49 18:34 19:50
24 February 29 Jumada al-Akhir Monday 06:19 07:35 13:08 16:50 18:35 19:52
25 February 1 Rajab Tuesday 06:17 07:34 13:08 16:51 18:37 19:53
26 February 2 Rajab Wednesday 06:16 07:32 13:08 16:53 18:38 19:54
27 February 3 Rajab Thursday 06:14 07:30 13:07 16:54 18:39 19:55
28 February 4 Rajab Friday 06:13 07:29 13:07 16:55 18:41 19:57
29 February 5 Rajab Saturday 06:11 07:27 13:07 16:56 18:42 19:58