Kapshagay, February 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 18 Jumada al-Akhir Monday 06:47 08:06 13:08 16:22 18:05 19:24
2 February 19 Jumada al-Akhir Tuesday 06:46 08:05 13:08 16:23 18:07 19:25
3 February 20 Jumada al-Akhir Wednesday 06:45 08:04 13:08 16:25 18:08 19:27
4 February 21 Jumada al-Akhir Thursday 06:44 08:02 13:09 16:26 18:09 19:28
5 February 22 Jumada al-Akhir Friday 06:43 08:01 13:09 16:27 18:11 19:29
6 February 23 Jumada al-Akhir Saturday 06:42 08:00 13:09 16:29 18:12 19:30
7 February 24 Jumada al-Akhir Sunday 06:41 07:59 13:09 16:30 18:13 19:31
8 February 25 Jumada al-Akhir Monday 06:40 07:58 13:09 16:31 18:15 19:33
9 February 26 Jumada al-Akhir Tuesday 06:38 07:56 13:09 16:32 18:16 19:34
10 February 27 Jumada al-Akhir Wednesday 06:37 07:55 13:09 16:34 18:18 19:35
11 February 28 Jumada al-Akhir Thursday 06:36 07:54 13:09 16:35 18:19 19:36
12 February 29 Jumada al-Akhir Friday 06:35 07:52 13:09 16:36 18:20 19:38
13 February 1 Rajab Saturday 06:33 07:51 13:09 16:38 18:22 19:39
14 February 2 Rajab Sunday 06:32 07:49 13:09 16:39 18:23 19:40
15 February 3 Rajab Monday 06:31 07:48 13:09 16:40 18:24 19:41
16 February 4 Rajab Tuesday 06:30 07:46 13:09 16:41 18:26 19:43
17 February 5 Rajab Wednesday 06:28 07:45 13:09 16:43 18:27 19:44
18 February 6 Rajab Thursday 06:27 07:43 13:09 16:44 18:28 19:45
19 February 7 Rajab Friday 06:25 07:42 13:08 16:45 18:30 19:46
20 February 8 Rajab Saturday 06:24 07:40 13:08 16:46 18:31 19:48
21 February 9 Rajab Sunday 06:22 07:39 13:08 16:48 18:32 19:49
22 February 10 Rajab Monday 06:21 07:37 13:08 16:49 18:34 19:50
23 February 11 Rajab Tuesday 06:19 07:36 13:08 16:50 18:35 19:51
24 February 12 Rajab Wednesday 06:18 07:34 13:08 16:51 18:36 19:53
25 February 13 Rajab Thursday 06:16 07:32 13:08 16:52 18:38 19:54
26 February 14 Rajab Friday 06:15 07:31 13:08 16:54 18:39 19:55
27 February 15 Rajab Saturday 06:13 07:29 13:07 16:55 18:40 19:56
28 February 16 Rajab Sunday 06:12 07:27 13:07 16:56 18:42 19:58