Kapshagay, June 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 June 12 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:26 05:09 12:52 18:10 20:30 22:14
2 June 13 Dhu al-Qaʿda Friday 03:25 05:09 12:53 18:10 20:31 22:15
3 June 14 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:24 05:08 12:53 18:11 20:31 22:16
4 June 15 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:23 05:08 12:53 18:11 20:32 22:17
5 June 16 Dhu al-Qaʿda Monday 03:22 05:08 12:53 18:12 20:33 22:18
6 June 17 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:22 05:07 12:53 18:12 20:34 22:20
7 June 18 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:21 05:07 12:54 18:12 20:34 22:21
8 June 19 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:20 05:07 12:54 18:13 20:35 22:22
9 June 20 Dhu al-Qaʿda Friday 03:20 05:06 12:54 18:13 20:36 22:22
10 June 21 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:19 05:06 12:54 18:14 20:36 22:23
11 June 22 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:19 05:06 12:54 18:14 20:37 22:24
12 June 23 Dhu al-Qaʿda Monday 03:18 05:06 12:54 18:15 20:37 22:25
13 June 24 Dhu al-Qaʿda Tuesday 03:18 05:06 12:55 18:15 20:38 22:26
14 June 25 Dhu al-Qaʿda Wednesday 03:18 05:06 12:55 18:15 20:38 22:26
15 June 26 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:18 05:06 12:55 18:16 20:39 22:27
16 June 27 Dhu al-Qaʿda Friday 03:17 05:06 12:55 18:16 20:39 22:27
17 June 28 Dhu al-Qaʿda Saturday 03:17 05:06 12:56 18:16 20:39 22:28
18 June 29 Dhu al-Qaʿda Sunday 03:17 05:06 12:56 18:16 20:40 22:28
19 June 30 Dhu al-Qaʿda Monday 03:17 05:06 12:56 18:17 20:40 22:29
20 June 1 Dhu al-Hijja Tuesday 03:17 05:06 12:56 18:17 20:40 22:29
21 June 2 Dhu al-Hijja Wednesday 03:18 05:06 12:56 18:17 20:41 22:29
22 June 3 Dhu al-Hijja Thursday 03:18 05:06 12:57 18:17 20:41 22:29
23 June 4 Dhu al-Hijja Friday 03:18 05:07 12:57 18:18 20:41 22:29
24 June 5 Dhu al-Hijja Saturday 03:19 05:07 12:57 18:18 20:41 22:30
25 June 6 Dhu al-Hijja Sunday 03:19 05:07 12:57 18:18 20:41 22:30
26 June 7 Dhu al-Hijja Monday 03:19 05:08 12:58 18:18 20:41 22:29
27 June 8 Dhu al-Hijja Tuesday 03:20 05:08 12:58 18:18 20:41 22:29
28 June 9 Dhu al-Hijja Wednesday 03:20 05:09 12:58 18:18 20:41 22:29
29 June 10 Dhu al-Hijja Thursday 03:21 05:09 12:58 18:18 20:41 22:29
30 June 11 Dhu al-Hijja Friday 03:22 05:09 12:58 18:18 20:41 22:29