Saryozek, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:03 07:22 12:35 15:57 17:41 18:59
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:05 07:23 12:35 15:56 17:40 18:58
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:06 07:24 12:35 15:55 17:38 18:57
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:07 07:26 12:35 15:54 17:37 18:56
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:08 07:27 12:35 15:52 17:36 18:55
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:09 07:28 12:35 15:51 17:34 18:54
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:10 07:30 12:35 15:50 17:33 18:53
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:12 07:31 12:35 15:49 17:32 18:51
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:13 07:32 12:35 15:48 17:31 18:50
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:14 07:34 12:35 15:47 17:30 18:49
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:15 07:35 12:35 15:45 17:28 18:48
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:16 07:37 12:35 15:44 17:27 18:48
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:17 07:38 12:35 15:43 17:26 18:47
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:19 07:39 12:36 15:42 17:25 18:46
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:20 07:40 12:36 15:41 17:24 18:45
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:21 07:42 12:36 15:41 17:23 18:44
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:22 07:43 12:36 15:40 17:22 18:43
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:23 07:44 12:36 15:39 17:21 18:43
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:24 07:46 12:36 15:38 17:21 18:42
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:25 07:47 12:37 15:37 17:20 18:41
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:27 07:48 12:37 15:36 17:19 18:41
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:28 07:50 12:37 15:36 17:18 18:40
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:29 07:51 12:37 15:35 17:18 18:40
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:30 07:52 12:38 15:34 17:17 18:39
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 06:31 07:53 12:38 15:34 17:16 18:39
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 06:32 07:55 12:38 15:33 17:16 18:38
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 06:33 07:56 12:39 15:33 17:15 18:38
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 06:34 07:57 12:39 15:32 17:15 18:38
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 06:35 07:58 12:39 15:32 17:14 18:37
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 06:36 07:59 12:40 15:31 17:14 18:37