Saryozek, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 05:03 06:22 11:35 14:57 16:41 17:59
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 05:05 06:23 11:35 14:56 16:40 17:58
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 05:06 06:24 11:35 14:55 16:38 17:57
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 05:07 06:26 11:35 14:54 16:37 17:56
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 05:08 06:27 11:35 14:52 16:36 17:55
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 05:09 06:28 11:35 14:51 16:34 17:54
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 05:10 06:30 11:35 14:50 16:33 17:53
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 05:12 06:31 11:35 14:49 16:32 17:51
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 05:13 06:32 11:35 14:48 16:31 17:50
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 05:14 06:34 11:35 14:47 16:30 17:49
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 05:15 06:35 11:35 14:45 16:28 17:48
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 05:16 06:37 11:35 14:44 16:27 17:48
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 05:17 06:38 11:35 14:43 16:26 17:47
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 05:19 06:39 11:36 14:42 16:25 17:46
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 05:20 06:40 11:36 14:41 16:24 17:45
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 05:21 06:42 11:36 14:41 16:23 17:44
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 05:22 06:43 11:36 14:40 16:22 17:43
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 05:23 06:44 11:36 14:39 16:21 17:43
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 05:24 06:46 11:36 14:38 16:21 17:42
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 05:25 06:47 11:37 14:37 16:20 17:41
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 05:27 06:48 11:37 14:36 16:19 17:41
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 05:28 06:50 11:37 14:36 16:18 17:40
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 05:29 06:51 11:37 14:35 16:18 17:40
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 05:30 06:52 11:38 14:34 16:17 17:39
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 05:31 06:53 11:38 14:34 16:16 17:39
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 05:32 06:55 11:38 14:33 16:16 17:38
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 05:33 06:56 11:39 14:33 16:15 17:38
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 05:34 06:57 11:39 14:32 16:15 17:38
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 05:35 06:58 11:39 14:32 16:14 17:37
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 05:36 06:59 11:40 14:31 16:14 17:37