Usharal, December 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 25 Rabi al-Akhir Wednesday 06:28 07:55 12:28 15:12 16:55 18:22
2 December 26 Rabi al-Akhir Thursday 06:29 07:56 12:29 15:11 16:55 18:22
3 December 27 Rabi al-Akhir Friday 06:30 07:57 12:29 15:11 16:54 18:21
4 December 28 Rabi al-Akhir Saturday 06:31 07:58 12:29 15:11 16:54 18:21
5 December 29 Rabi al-Akhir Sunday 06:32 08:00 12:30 15:10 16:54 18:21
6 December 1 Jumada al-Awaal Monday 06:33 08:01 12:30 15:10 16:54 18:21
7 December 2 Jumada al-Awaal Tuesday 06:34 08:02 12:31 15:10 16:53 18:21
8 December 3 Jumada al-Awaal Wednesday 06:35 08:03 12:31 15:10 16:53 18:21
9 December 4 Jumada al-Awaal Thursday 06:36 08:04 12:32 15:10 16:53 18:21
10 December 5 Jumada al-Awaal Friday 06:37 08:05 12:32 15:10 16:53 18:21
11 December 6 Jumada al-Awaal Saturday 06:38 08:06 12:32 15:10 16:53 18:21
12 December 7 Jumada al-Awaal Sunday 06:38 08:06 12:33 15:10 16:53 18:21
13 December 8 Jumada al-Awaal Monday 06:39 08:07 12:33 15:10 16:53 18:21
14 December 9 Jumada al-Awaal Tuesday 06:40 08:08 12:34 15:10 16:54 18:22
15 December 10 Jumada al-Awaal Wednesday 06:41 08:09 12:34 15:10 16:54 18:22
16 December 11 Jumada al-Awaal Thursday 06:41 08:10 12:35 15:11 16:54 18:22
17 December 12 Jumada al-Awaal Friday 06:42 08:10 12:35 15:11 16:54 18:23
18 December 13 Jumada al-Awaal Saturday 06:43 08:11 12:36 15:11 16:55 18:23
19 December 14 Jumada al-Awaal Sunday 06:43 08:12 12:36 15:11 16:55 18:23
20 December 15 Jumada al-Awaal Monday 06:44 08:12 12:37 15:12 16:55 18:24
21 December 16 Jumada al-Awaal Tuesday 06:44 08:13 12:37 15:12 16:56 18:24
22 December 17 Jumada al-Awaal Wednesday 06:45 08:13 12:38 15:13 16:56 18:25
23 December 18 Jumada al-Awaal Thursday 06:45 08:14 12:38 15:13 16:57 18:25
24 December 19 Jumada al-Awaal Friday 06:46 08:14 12:39 15:14 16:58 18:26
25 December 20 Jumada al-Awaal Saturday 06:46 08:14 12:39 15:15 16:58 18:27
26 December 21 Jumada al-Awaal Sunday 06:46 08:15 12:40 15:15 16:59 18:27
27 December 22 Jumada al-Awaal Monday 06:47 08:15 12:40 15:16 17:00 18:28
28 December 23 Jumada al-Awaal Tuesday 06:47 08:15 12:41 15:17 17:00 18:29
29 December 24 Jumada al-Awaal Wednesday 06:47 08:16 12:41 15:18 17:01 18:29
30 December 25 Jumada al-Awaal Thursday 06:48 08:16 12:42 15:18 17:02 18:30