Usharal, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 05:52 07:14 12:23 15:41 17:25 18:47
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 05:54 07:15 12:23 15:39 17:24 18:45
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 05:55 07:16 12:23 15:38 17:22 18:44
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 05:56 07:18 12:23 15:37 17:21 18:43
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 05:57 07:19 12:23 15:35 17:20 18:41
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 05:59 07:21 12:23 15:34 17:18 18:40
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:00 07:22 12:23 15:33 17:17 18:39
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:01 07:24 12:23 15:31 17:16 18:38
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:03 07:25 12:23 15:30 17:14 18:37
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:04 07:26 12:23 15:29 17:13 18:36
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:05 07:28 12:23 15:28 17:12 18:35
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:06 07:29 12:23 15:27 17:11 18:34
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:07 07:31 12:23 15:26 17:10 18:33
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:09 07:32 12:24 15:24 17:08 18:32
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:10 07:34 12:24 15:23 17:07 18:31
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:11 07:35 12:24 15:22 17:06 18:30
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:12 07:36 12:24 15:21 17:05 18:29
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:14 07:38 12:24 15:20 17:04 18:29
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:15 07:39 12:25 15:20 17:03 18:28
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:16 07:41 12:25 15:19 17:02 18:27
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:17 07:42 12:25 15:18 17:02 18:26
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:18 07:43 12:25 15:17 17:01 18:26
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:19 07:45 12:26 15:16 17:00 18:25
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:21 07:46 12:26 15:16 16:59 18:25
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 06:22 07:47 12:26 15:15 16:59 18:24
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 06:23 07:49 12:26 15:14 16:58 18:24
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 06:24 07:50 12:27 15:14 16:57 18:23
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 06:25 07:51 12:27 15:13 16:57 18:23
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 06:26 07:52 12:27 15:13 16:56 18:22
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 06:27 07:54 12:28 15:12 16:56 18:22