Usharal, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 06:48 08:16 12:43 15:20 17:04 18:32
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 06:48 08:16 12:43 15:21 17:05 18:32
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 06:48 08:16 12:44 15:22 17:06 18:33
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 06:48 08:16 12:44 15:23 17:07 18:34
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 06:48 08:16 12:45 15:24 17:08 18:35
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 06:48 08:15 12:45 15:25 17:09 18:36
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 06:48 08:15 12:45 15:26 17:10 18:37
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 06:48 08:15 12:46 15:27 17:11 18:38
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 06:48 08:15 12:46 15:28 17:12 18:39
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 06:48 08:14 12:47 15:29 17:13 18:40
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 06:47 08:14 12:47 15:31 17:15 18:41
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 06:47 08:14 12:47 15:32 17:16 18:42
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 06:47 08:13 12:48 15:33 17:17 18:43
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 06:46 08:13 12:48 15:34 17:18 18:44
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 06:46 08:12 12:49 15:36 17:20 18:45
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 06:46 08:11 12:49 15:37 17:21 18:47
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 06:45 08:11 12:49 15:38 17:22 18:48
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 06:45 08:10 12:50 15:39 17:24 18:49
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 06:44 08:09 12:50 15:41 17:25 18:50
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 06:44 08:09 12:50 15:42 17:26 18:51
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 06:43 08:08 12:50 15:44 17:28 18:52
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 06:42 08:07 12:51 15:45 17:29 18:54
23 January 1 Rajab Monday 06:42 08:06 12:51 15:46 17:31 18:55
24 January 2 Rajab Tuesday 06:41 08:05 12:51 15:48 17:32 18:56
25 January 3 Rajab Wednesday 06:40 08:04 12:51 15:49 17:33 18:57
26 January 4 Rajab Thursday 06:39 08:03 12:52 15:50 17:35 18:59
27 January 5 Rajab Friday 06:39 08:02 12:52 15:52 17:36 19:00
28 January 6 Rajab Saturday 06:38 08:01 12:52 15:53 17:38 19:01
29 January 7 Rajab Sunday 06:37 08:00 12:52 15:55 17:39 19:02
30 January 8 Rajab Monday 06:36 07:59 12:52 15:56 17:41 19:04
31 January 9 Rajab Tuesday 06:35 07:58 12:53 15:58 17:42 19:05