Kulsary, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:41 08:03 13:11 16:26 18:11 19:34
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:42 08:05 13:11 16:25 18:10 19:32
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:43 08:06 13:11 16:23 18:08 19:31
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:45 08:08 13:11 16:22 18:07 19:30
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:46 08:09 13:11 16:20 18:05 19:29
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:47 08:11 13:11 16:19 18:04 19:27
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:49 08:12 13:11 16:18 18:03 19:26
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:50 08:13 13:11 16:17 18:01 19:25
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:51 08:15 13:11 16:15 18:00 19:24
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:52 08:16 13:11 16:14 17:59 19:23
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:54 08:18 13:11 16:13 17:58 19:22
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:55 08:19 13:11 16:12 17:56 19:21
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:56 08:21 13:11 16:11 17:55 19:20
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:57 08:22 13:11 16:09 17:54 19:19
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:59 08:24 13:12 16:08 17:53 19:18
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:00 08:25 13:12 16:07 17:52 19:17
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:01 08:27 13:12 16:06 17:51 19:16
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:02 08:28 13:12 16:05 17:50 19:15
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:04 08:29 13:12 16:04 17:49 19:15
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:05 08:31 13:13 16:03 17:48 19:14
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:06 08:32 13:13 16:03 17:47 19:13
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:07 08:34 13:13 16:02 17:46 19:12
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:08 08:35 13:13 16:01 17:45 19:12
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:10 08:36 13:14 16:00 17:44 19:11
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:11 08:38 13:14 16:00 17:44 19:11
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:12 08:39 13:14 15:59 17:43 19:10
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:13 08:40 13:15 15:58 17:42 19:10
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:14 08:42 13:15 15:58 17:42 19:09
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:15 08:43 13:15 15:57 17:41 19:09
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:16 08:44 13:16 15:57 17:41 19:09