Makat, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:44 08:07 13:13 16:27 18:12 19:36
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:45 08:09 13:13 16:25 18:11 19:35
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:46 08:10 13:13 16:24 18:09 19:33
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:48 08:12 13:13 16:22 18:08 19:32
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:49 08:13 13:13 16:21 18:06 19:31
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:50 08:15 13:13 16:20 18:05 19:30
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:52 08:16 13:13 16:18 18:04 19:28
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:53 08:18 13:13 16:17 18:02 19:27
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:54 08:20 13:14 16:16 18:01 19:26
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:56 08:21 13:14 16:14 18:00 19:25
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:57 08:23 13:14 16:13 17:58 19:24
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:58 08:24 13:14 16:12 17:57 19:23
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:00 08:26 13:14 16:11 17:56 19:22
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:01 08:27 13:14 16:10 17:55 19:21
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:02 08:29 13:14 16:08 17:53 19:20
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:03 08:30 13:14 16:07 17:52 19:19
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:05 08:31 13:15 16:06 17:51 19:18
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:06 08:33 13:15 16:05 17:50 19:17
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:07 08:34 13:15 16:04 17:49 19:16
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:08 08:36 13:15 16:03 17:48 19:16
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:10 08:37 13:16 16:03 17:47 19:15
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:11 08:39 13:16 16:02 17:46 19:14
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:12 08:40 13:16 16:01 17:46 19:14
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:13 08:41 13:16 16:00 17:45 19:13
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:14 08:43 13:17 15:59 17:44 19:12
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:44 13:17 15:59 17:43 19:12
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:17 08:46 13:17 15:58 17:43 19:11
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:18 08:47 13:18 15:57 17:42 19:11
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:19 08:48 13:18 15:57 17:41 19:11
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:20 08:49 13:18 15:56 17:41 19:10