Oskemen, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 05:48 07:13 12:18 15:24 17:12 18:38
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 05:49 07:15 12:18 15:23 17:10 18:36
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 05:51 07:17 12:18 15:21 17:09 18:35
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 05:52 07:18 12:18 15:20 17:07 18:33
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 05:53 07:20 12:18 15:18 17:05 18:32
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 05:55 07:22 12:18 15:17 17:04 18:31
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 05:56 07:23 12:18 15:15 17:02 18:29
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 05:58 07:25 12:18 15:14 17:01 18:28
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 05:59 07:27 12:18 15:12 16:59 18:27
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:01 07:28 12:18 15:11 16:58 18:25
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:02 07:30 12:19 15:09 16:56 18:24
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:03 07:32 12:19 15:08 16:55 18:23
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:05 07:33 12:19 15:07 16:54 18:22
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:06 07:35 12:19 15:06 16:52 18:21
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:08 07:37 12:19 15:04 16:51 18:20
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:09 07:38 12:19 15:03 16:50 18:19
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:10 07:40 12:19 15:02 16:48 18:18
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:12 07:41 12:20 15:01 16:47 18:17
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:13 07:43 12:20 15:00 16:46 18:16
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 06:14 07:44 12:20 14:59 16:45 18:15
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:16 07:46 12:20 14:58 16:44 18:14
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:17 07:48 12:21 14:57 16:43 18:14
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:18 07:49 12:21 14:56 16:42 18:13
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 06:20 07:51 12:21 14:55 16:41 18:12
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:21 07:52 12:21 14:54 16:40 18:12
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:22 07:54 12:22 14:53 16:39 18:11
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 06:23 07:55 12:22 14:53 16:39 18:10
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:24 07:56 12:22 14:52 16:38 18:10
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:26 07:58 12:23 14:51 16:37 18:09
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 06:27 07:59 12:23 14:51 16:37 18:09