Ridder, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 05:44 07:11 12:15 15:19 17:07 18:34
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 05:46 07:13 12:14 15:18 17:06 18:32
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 05:47 07:14 12:14 15:16 17:04 18:31
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 05:49 07:16 12:14 15:15 17:02 18:30
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 05:50 07:18 12:15 15:13 17:01 18:28
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 05:52 07:19 12:15 15:11 16:59 18:27
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 05:53 07:21 12:15 15:10 16:57 18:25
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 05:55 07:23 12:15 15:08 16:56 18:24
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 05:56 07:24 12:15 15:07 16:54 18:23
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 05:57 07:26 12:15 15:06 16:53 18:21
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 05:59 07:28 12:15 15:04 16:51 18:20
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:00 07:29 12:15 15:03 16:50 18:19
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:02 07:31 12:15 15:02 16:49 18:18
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:03 07:33 12:15 15:00 16:47 18:17
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:05 07:34 12:15 14:59 16:46 18:16
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 06:06 07:36 12:16 14:58 16:45 18:15
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 06:07 07:38 12:16 14:57 16:43 18:14
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 06:09 07:39 12:16 14:56 16:42 18:13
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:10 07:41 12:16 14:54 16:41 18:12
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:11 07:42 12:16 14:53 16:40 18:11
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:13 07:44 12:17 14:52 16:39 18:10
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:14 07:45 12:17 14:51 16:38 18:09
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:15 07:47 12:17 14:50 16:37 18:09
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:17 07:49 12:18 14:50 16:36 18:08
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:18 07:50 12:18 14:49 16:35 18:07
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 06:19 07:52 12:18 14:48 16:34 18:07
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 06:20 07:53 12:18 14:47 16:33 18:06
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 06:22 07:54 12:19 14:46 16:33 18:06
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 06:23 07:56 12:19 14:46 16:32 18:05
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 06:24 07:57 12:19 14:45 16:31 18:05