Janatas, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:36 07:53 13:08 16:32 18:15 19:33
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:37 07:54 13:08 16:31 18:14 19:32
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:38 07:56 13:08 16:30 18:13 19:30
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:39 07:57 13:08 16:29 18:11 19:29
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:40 07:58 13:08 16:27 18:10 19:28
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:42 08:00 13:08 16:26 18:09 19:27
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:43 08:01 13:08 16:25 18:08 19:26
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:44 08:02 13:08 16:24 18:07 19:25
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:45 08:04 13:08 16:23 18:05 19:24
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:46 08:05 13:08 16:22 18:04 19:23
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:47 08:06 13:08 16:21 18:03 19:22
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:48 08:07 13:08 16:20 18:02 19:21
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:50 08:09 13:08 16:19 18:01 19:20
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:51 08:10 13:08 16:18 18:00 19:20
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:52 08:11 13:09 16:17 17:59 19:19
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:53 08:13 13:09 16:16 17:58 19:18
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:54 08:14 13:09 16:15 17:57 19:17
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:55 08:15 13:09 16:14 17:57 19:17
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:56 08:16 13:09 16:13 17:56 19:16
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:57 08:18 13:10 16:13 17:55 19:15
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:58 08:19 13:10 16:12 17:54 19:15
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:59 08:20 13:10 16:11 17:53 19:14
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 07:01 08:21 13:10 16:11 17:53 19:14
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 07:02 08:23 13:11 16:10 17:52 19:13
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 07:03 08:24 13:11 16:09 17:51 19:13
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 07:04 08:25 13:11 16:09 17:51 19:12
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 07:05 08:26 13:12 16:08 17:50 19:12
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 07:06 08:27 13:12 16:08 17:50 19:12
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 07:07 08:29 13:12 16:07 17:49 19:11
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 07:08 08:30 13:13 16:07 17:49 19:11