Karatau, November 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 25 Rabi al-Awaal Monday 06:33 07:50 13:05 16:30 18:13 19:30
2 November 26 Rabi al-Awaal Tuesday 06:34 07:51 13:05 16:29 18:12 19:29
3 November 27 Rabi al-Awaal Wednesday 06:35 07:52 13:05 16:28 18:10 19:28
4 November 28 Rabi al-Awaal Thursday 06:36 07:54 13:05 16:27 18:09 19:26
5 November 29 Rabi al-Awaal Friday 06:38 07:55 13:05 16:25 18:08 19:25
6 November 30 Rabi al-Awaal Saturday 06:39 07:56 13:05 16:24 18:07 19:24
7 November 1 Rabi al-Akhir Sunday 06:40 07:57 13:05 16:23 18:06 19:23
8 November 2 Rabi al-Akhir Monday 06:41 07:59 13:05 16:22 18:04 19:22
9 November 3 Rabi al-Akhir Tuesday 06:42 08:00 13:05 16:21 18:03 19:21
10 November 4 Rabi al-Akhir Wednesday 06:43 08:01 13:05 16:20 18:02 19:20
11 November 5 Rabi al-Akhir Thursday 06:44 08:03 13:05 16:19 18:01 19:19
12 November 6 Rabi al-Akhir Friday 06:45 08:04 13:05 16:18 18:00 19:19
13 November 7 Rabi al-Akhir Saturday 06:47 08:05 13:05 16:17 17:59 19:18
14 November 8 Rabi al-Akhir Sunday 06:48 08:06 13:06 16:16 17:58 19:17
15 November 9 Rabi al-Akhir Monday 06:49 08:08 13:06 16:15 17:57 19:16
16 November 10 Rabi al-Akhir Tuesday 06:50 08:09 13:06 16:14 17:56 19:15
17 November 11 Rabi al-Akhir Wednesday 06:51 08:10 13:06 16:13 17:55 19:15
18 November 12 Rabi al-Akhir Thursday 06:52 08:12 13:06 16:13 17:55 19:14
19 November 13 Rabi al-Akhir Friday 06:53 08:13 13:07 16:12 17:54 19:13
20 November 14 Rabi al-Akhir Saturday 06:54 08:14 13:07 16:11 17:53 19:13
21 November 15 Rabi al-Akhir Sunday 06:55 08:15 13:07 16:10 17:52 19:12
22 November 16 Rabi al-Akhir Monday 06:56 08:17 13:07 16:10 17:52 19:12
23 November 17 Rabi al-Akhir Tuesday 06:57 08:18 13:08 16:09 17:51 19:11
24 November 18 Rabi al-Akhir Wednesday 06:58 08:19 13:08 16:08 17:50 19:11
25 November 19 Rabi al-Akhir Thursday 06:59 08:20 13:08 16:08 17:50 19:10
26 November 20 Rabi al-Akhir Friday 07:01 08:21 13:08 16:07 17:49 19:10
27 November 21 Rabi al-Akhir Saturday 07:02 08:22 13:09 16:07 17:49 19:10
28 November 22 Rabi al-Akhir Sunday 07:03 08:24 13:09 16:06 17:48 19:09
29 November 23 Rabi al-Akhir Monday 07:04 08:25 13:09 16:06 17:48 19:09
30 November 24 Rabi al-Akhir Tuesday 07:04 08:26 13:10 16:05 17:47 19:09