Jayrem, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 07:35 09:06 13:28 15:55 17:40 19:11
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 07:35 09:06 13:28 15:56 17:41 19:12
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 07:35 09:05 13:29 15:57 17:42 19:12
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 07:35 09:05 13:29 15:58 17:43 19:13
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 07:35 09:05 13:30 15:59 17:44 19:14
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 07:35 09:05 13:30 16:01 17:46 19:15
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 07:35 09:05 13:31 16:02 17:47 19:16
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 07:35 09:04 13:31 16:03 17:48 19:17
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 07:35 09:04 13:31 16:04 17:49 19:18
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 07:34 09:04 13:32 16:05 17:50 19:20
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 07:34 09:03 13:32 16:07 17:52 19:21
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 07:34 09:03 13:33 16:08 17:53 19:22
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 07:33 09:02 13:33 16:09 17:54 19:23
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 07:33 09:01 13:33 16:10 17:56 19:24
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 07:33 09:01 13:34 16:12 17:57 19:25
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 07:32 09:00 13:34 16:13 17:59 19:26
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 07:32 08:59 13:34 16:14 18:00 19:28
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 07:31 08:59 13:35 16:16 18:01 19:29
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 07:30 08:58 13:35 16:17 18:03 19:30
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 07:30 08:57 13:35 16:19 18:04 19:31
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 07:29 08:56 13:36 16:20 18:06 19:33
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 07:28 08:55 13:36 16:22 18:07 19:34
23 January 1 Rajab Monday 07:28 08:54 13:36 16:23 18:09 19:35
24 January 2 Rajab Tuesday 07:27 08:53 13:36 16:25 18:10 19:37
25 January 3 Rajab Wednesday 07:26 08:52 13:37 16:26 18:12 19:38
26 January 4 Rajab Thursday 07:25 08:51 13:37 16:28 18:14 19:39
27 January 5 Rajab Friday 07:24 08:50 13:37 16:29 18:15 19:41
28 January 6 Rajab Saturday 07:23 08:48 13:37 16:31 18:17 19:42
29 January 7 Rajab Sunday 07:22 08:47 13:37 16:32 18:18 19:43
30 January 8 Rajab Monday 07:21 08:46 13:38 16:34 18:20 19:45
31 January 9 Rajab Tuesday 07:20 08:45 13:38 16:35 18:21 19:46