Satbayev, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:45 09:16 13:36 16:06 17:50 19:22
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:45 09:16 13:37 16:07 17:51 19:23
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:45 09:16 13:37 16:08 17:52 19:24
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:45 09:16 13:38 16:09 17:53 19:24
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:45 09:16 13:38 16:10 17:54 19:25
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:45 09:16 13:39 16:11 17:56 19:26
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:45 09:16 13:39 16:12 17:57 19:27
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:45 09:15 13:39 16:13 17:58 19:28
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:44 09:15 13:40 16:14 17:59 19:29
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:44 09:15 13:40 16:15 18:00 19:30
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:44 09:14 13:41 16:17 18:02 19:32
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:44 09:14 13:41 16:18 18:03 19:33
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:43 09:13 13:41 16:19 18:04 19:34
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:43 09:12 13:42 16:20 18:06 19:35
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:43 09:12 13:42 16:22 18:07 19:36
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:42 09:11 13:42 16:23 18:08 19:37
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:42 09:10 13:43 16:24 18:10 19:38
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:41 09:10 13:43 16:26 18:11 19:40
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:40 09:09 13:43 16:27 18:13 19:41
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:40 09:08 13:44 16:29 18:14 19:42
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:39 09:07 13:44 16:30 18:15 19:43
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:38 09:06 13:44 16:32 18:17 19:45
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:38 09:05 13:45 16:33 18:18 19:46
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:37 09:04 13:45 16:34 18:20 19:47
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:36 09:03 13:45 16:36 18:21 19:49
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:35 09:02 13:45 16:37 18:23 19:50
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:34 09:01 13:46 16:39 18:25 19:51
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:33 09:00 13:46 16:40 18:26 19:53
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:32 08:59 13:46 16:42 18:28 19:54
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:31 08:58 13:46 16:43 18:29 19:55
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:30 08:56 13:46 16:45 18:31 19:57