Baikonur, December 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 December 3 Rabi al-Akhir Sunday 07:38 09:04 13:39 16:23 18:07 19:33
2 December 4 Rabi al-Akhir Monday 07:39 09:05 13:39 16:23 18:06 19:33
3 December 5 Rabi al-Akhir Tuesday 07:40 09:07 13:39 16:22 18:06 19:32
4 December 6 Rabi al-Akhir Wednesday 07:41 09:08 13:40 16:22 18:05 19:32
5 December 7 Rabi al-Akhir Thursday 07:42 09:09 13:40 16:22 18:05 19:32
6 December 8 Rabi al-Akhir Friday 07:43 09:10 13:41 16:22 18:05 19:32
7 December 9 Rabi al-Akhir Saturday 07:44 09:11 13:41 16:21 18:05 19:32
8 December 10 Rabi al-Akhir Sunday 07:45 09:12 13:41 16:21 18:05 19:32
9 December 11 Rabi al-Akhir Monday 07:46 09:13 13:42 16:21 18:05 19:32
10 December 12 Rabi al-Akhir Tuesday 07:47 09:14 13:42 16:21 18:05 19:32
11 December 13 Rabi al-Akhir Wednesday 07:47 09:15 13:43 16:21 18:05 19:32
12 December 14 Rabi al-Akhir Thursday 07:48 09:16 13:43 16:21 18:05 19:32
13 December 15 Rabi al-Akhir Friday 07:49 09:17 13:44 16:21 18:05 19:32
14 December 16 Rabi al-Akhir Saturday 07:50 09:17 13:44 16:21 18:05 19:33
15 December 17 Rabi al-Akhir Sunday 07:50 09:18 13:45 16:22 18:05 19:33
16 December 18 Rabi al-Akhir Monday 07:51 09:19 13:45 16:22 18:05 19:33
17 December 19 Rabi al-Akhir Tuesday 07:52 09:20 13:46 16:22 18:05 19:33
18 December 20 Rabi al-Akhir Wednesday 07:52 09:20 13:46 16:22 18:06 19:34
19 December 21 Rabi al-Akhir Thursday 07:53 09:21 13:47 16:23 18:06 19:34
20 December 22 Rabi al-Akhir Friday 07:54 09:22 13:47 16:23 18:07 19:35
21 December 23 Rabi al-Akhir Saturday 07:54 09:22 13:48 16:24 18:07 19:35
22 December 24 Rabi al-Akhir Sunday 07:55 09:23 13:48 16:24 18:07 19:35
23 December 25 Rabi al-Akhir Monday 07:55 09:23 13:49 16:25 18:08 19:36
24 December 26 Rabi al-Akhir Tuesday 07:56 09:24 13:49 16:25 18:09 19:37
25 December 27 Rabi al-Akhir Wednesday 07:56 09:24 13:50 16:26 18:09 19:37
26 December 28 Rabi al-Akhir Thursday 07:56 09:24 13:50 16:26 18:10 19:38
27 December 29 Rabi al-Akhir Friday 07:57 09:25 13:51 16:27 18:11 19:38
28 December 1 Jumada al-Awaal Saturday 07:57 09:25 13:51 16:28 18:11 19:39
29 December 2 Jumada al-Awaal Sunday 07:57 09:25 13:52 16:29 18:12 19:40
30 December 3 Jumada al-Awaal Monday 07:58 09:25 13:52 16:29 18:13 19:41
31 December 4 Jumada al-Awaal Tuesday 07:58 09:25 13:53 16:30 18:14 19:41