Baikonur, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 07:04 08:24 13:33 16:51 18:36 19:56
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 07:05 08:26 13:33 16:50 18:34 19:55
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 07:06 08:27 13:33 16:48 18:33 19:54
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 07:07 08:29 13:33 16:47 18:31 19:53
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 07:09 08:30 13:33 16:46 18:30 19:52
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 07:10 08:32 13:33 16:44 18:29 19:50
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 07:11 08:33 13:33 16:43 18:27 19:49
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 07:12 08:34 13:34 16:42 18:26 19:48
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 07:14 08:36 13:34 16:41 18:25 19:47
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 07:15 08:37 13:34 16:40 18:24 19:46
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 07:16 08:39 13:34 16:38 18:22 19:45
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 07:17 08:40 13:34 16:37 18:21 19:44
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 07:18 08:41 13:34 16:36 18:20 19:43
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 07:20 08:43 13:34 16:35 18:19 19:42
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 07:21 08:44 13:34 16:34 18:18 19:41
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 07:22 08:46 13:35 16:33 18:17 19:41
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 07:23 08:47 13:35 16:32 18:16 19:40
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 07:24 08:48 13:35 16:31 18:15 19:39
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 07:26 08:50 13:35 16:30 18:14 19:38
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 07:27 08:51 13:35 16:30 18:13 19:38
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 07:28 08:53 13:36 16:29 18:12 19:37
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 07:29 08:54 13:36 16:28 18:12 19:36
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 07:30 08:55 13:36 16:27 18:11 19:36
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 07:31 08:56 13:37 16:27 18:10 19:35
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 07:32 08:58 13:37 16:26 18:09 19:35
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 07:34 08:59 13:37 16:25 18:09 19:34
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 07:35 09:00 13:37 16:25 18:08 19:34
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 07:36 09:02 13:38 16:24 18:08 19:33
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 07:37 09:03 13:38 16:24 18:07 19:33
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 07:38 09:04 13:39 16:23 18:07 19:33