Kazaly, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 07:08 08:28 13:38 16:57 18:41 20:02
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 07:09 08:29 13:38 16:56 18:40 20:01
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 07:10 08:31 13:38 16:54 18:39 19:59
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 07:11 08:32 13:38 16:53 18:37 19:58
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 07:13 08:34 13:38 16:52 18:36 19:57
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 07:14 08:35 13:38 16:50 18:34 19:56
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:15 08:37 13:38 16:49 18:33 19:55
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:16 08:38 13:38 16:48 18:32 19:54
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:18 08:39 13:38 16:47 18:31 19:53
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 07:19 08:41 13:38 16:45 18:29 19:51
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:20 08:42 13:39 16:44 18:28 19:50
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:21 08:44 13:39 16:43 18:27 19:49
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 07:22 08:45 13:39 16:42 18:26 19:49
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:24 08:46 13:39 16:41 18:25 19:48
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:25 08:48 13:39 16:40 18:24 19:47
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:26 08:49 13:39 16:39 18:23 19:46
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 07:27 08:51 13:39 16:38 18:22 19:45
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:28 08:52 13:40 16:37 18:21 19:44
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:30 08:53 13:40 16:36 18:20 19:44
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:31 08:55 13:40 16:35 18:19 19:43
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:32 08:56 13:40 16:35 18:18 19:42
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:33 08:57 13:41 16:34 18:17 19:42
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:34 08:59 13:41 16:33 18:17 19:41
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:35 09:00 13:41 16:32 18:16 19:41
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:36 09:01 13:41 16:32 18:15 19:40
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:38 09:03 13:42 16:31 18:15 19:40
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:39 09:04 13:42 16:31 18:14 19:39
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:40 09:05 13:42 16:30 18:13 19:39
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:41 09:06 13:43 16:29 18:13 19:38
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:42 09:07 13:43 16:29 18:12 19:38