Aktau, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 3 Rabi al-Awaal Friday 06:50 08:07 13:22 16:47 18:30 19:47
2 November 4 Rabi al-Awaal Saturday 06:51 08:09 13:22 16:46 18:29 19:46
3 November 5 Rabi al-Awaal Sunday 06:52 08:10 13:22 16:44 18:27 19:45
4 November 6 Rabi al-Awaal Monday 06:53 08:11 13:22 16:43 18:26 19:44
5 November 7 Rabi al-Awaal Tuesday 06:55 08:13 13:22 16:42 18:25 19:43
6 November 8 Rabi al-Awaal Wednesday 06:56 08:14 13:22 16:41 18:23 19:42
7 November 9 Rabi al-Awaal Thursday 06:57 08:15 13:22 16:40 18:22 19:41
8 November 10 Rabi al-Awaal Friday 06:58 08:17 13:22 16:38 18:21 19:40
9 November 11 Rabi al-Awaal Saturday 06:59 08:18 13:22 16:37 18:20 19:39
10 November 12 Rabi al-Awaal Sunday 07:00 08:19 13:22 16:36 18:19 19:38
11 November 13 Rabi al-Awaal Monday 07:02 08:20 13:22 16:35 18:18 19:37
12 November 14 Rabi al-Awaal Tuesday 07:03 08:22 13:22 16:34 18:17 19:36
13 November 15 Rabi al-Awaal Wednesday 07:04 08:23 13:23 16:33 18:16 19:35
14 November 16 Rabi al-Awaal Thursday 07:05 08:24 13:23 16:32 18:15 19:34
15 November 17 Rabi al-Awaal Friday 07:06 08:26 13:23 16:31 18:14 19:33
16 November 18 Rabi al-Awaal Saturday 07:07 08:27 13:23 16:30 18:13 19:32
17 November 19 Rabi al-Awaal Sunday 07:08 08:28 13:23 16:29 18:12 19:32
18 November 20 Rabi al-Awaal Monday 07:09 08:30 13:23 16:29 18:11 19:31
19 November 21 Rabi al-Awaal Tuesday 07:11 08:31 13:24 16:28 18:10 19:30
20 November 22 Rabi al-Awaal Wednesday 07:12 08:32 13:24 16:27 18:09 19:30
21 November 23 Rabi al-Awaal Thursday 07:13 08:33 13:24 16:26 18:08 19:29
22 November 24 Rabi al-Awaal Friday 07:14 08:35 13:24 16:26 18:08 19:29
23 November 25 Rabi al-Awaal Saturday 07:15 08:36 13:25 16:25 18:07 19:28
24 November 26 Rabi al-Awaal Sunday 07:16 08:37 13:25 16:24 18:06 19:28
25 November 27 Rabi al-Awaal Monday 07:17 08:38 13:25 16:24 18:06 19:27
26 November 28 Rabi al-Awaal Tuesday 07:18 08:39 13:26 16:23 18:05 19:27
27 November 29 Rabi al-Awaal Wednesday 07:19 08:41 13:26 16:22 18:05 19:26
28 November 30 Rabi al-Awaal Thursday 07:20 08:42 13:26 16:22 18:04 19:26
29 November 1 Rabi al-Akhir Friday 07:21 08:43 13:27 16:22 18:04 19:26
30 November 2 Rabi al-Akhir Saturday 07:22 08:44 13:27 16:21 18:03 19:25