Aktau, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:50 08:08 13:22 16:47 18:30 19:47
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:51 08:09 13:22 16:45 18:28 19:46
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:53 08:10 13:22 16:44 18:27 19:45
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:54 08:12 13:22 16:43 18:26 19:44
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:55 08:13 13:22 16:42 18:24 19:42
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:56 08:14 13:22 16:40 18:23 19:41
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:57 08:16 13:22 16:39 18:22 19:40
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:58 08:17 13:22 16:38 18:21 19:39
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:00 08:18 13:22 16:37 18:20 19:38
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 07:01 08:20 13:22 16:36 18:18 19:37
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:02 08:21 13:22 16:35 18:17 19:36
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:03 08:22 13:23 16:34 18:16 19:36
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 07:04 08:23 13:23 16:33 18:15 19:35
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:05 08:25 13:23 16:32 18:14 19:34
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:06 08:26 13:23 16:31 18:13 19:33
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:07 08:27 13:23 16:30 18:12 19:32
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 07:09 08:29 13:23 16:29 18:12 19:32
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:10 08:30 13:24 16:28 18:11 19:31
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:11 08:31 13:24 16:28 18:10 19:30
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:12 08:32 13:24 16:27 18:09 19:30
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:13 08:34 13:24 16:26 18:08 19:29
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:14 08:35 13:24 16:25 18:08 19:28
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:15 08:36 13:25 16:25 18:07 19:28
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:16 08:37 13:25 16:24 18:06 19:27
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:17 08:39 13:25 16:23 18:06 19:27
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:18 08:40 13:26 16:23 18:05 19:27
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:19 08:41 13:26 16:22 18:05 19:26
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:20 08:42 13:26 16:22 18:04 19:26
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:21 08:43 13:27 16:21 18:04 19:26
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:22 08:44 13:27 16:21 18:03 19:25