Pavlodar, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:11 07:42 12:41 15:39 17:28 18:59
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:13 07:44 12:41 15:37 17:26 18:58
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:15 07:46 12:41 15:35 17:25 18:56
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:16 07:48 12:41 15:33 17:23 18:54
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:18 07:50 12:41 15:32 17:21 18:53
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:19 07:51 12:41 15:30 17:19 18:51
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:21 07:53 12:41 15:29 17:18 18:50
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:23 07:55 12:41 15:27 17:16 18:48
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:24 07:57 12:41 15:25 17:14 18:47
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:26 07:59 12:41 15:24 17:13 18:46
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:27 08:00 12:41 15:22 17:11 18:44
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:29 08:02 12:41 15:21 17:10 18:43
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:30 08:04 12:41 15:19 17:08 18:42
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:32 08:06 12:42 15:18 17:07 18:41
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:33 08:08 12:42 15:17 17:05 18:40
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:35 08:09 12:42 15:15 17:04 18:38
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:36 08:11 12:42 15:14 17:02 18:37
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:38 08:13 12:42 15:13 17:01 18:36
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:39 08:15 12:43 15:12 17:00 18:35
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 06:40 08:16 12:43 15:11 16:58 18:34
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:42 08:18 12:43 15:09 16:57 18:33
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:43 08:20 12:43 15:08 16:56 18:33
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:45 08:21 12:43 15:07 16:55 18:32
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 06:46 08:23 12:44 15:06 16:54 18:31
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:47 08:25 12:44 15:05 16:53 18:30
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:49 08:26 12:44 15:05 16:52 18:30
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 06:50 08:28 12:45 15:04 16:51 18:29
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:51 08:29 12:45 15:03 16:50 18:28
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:53 08:31 12:45 15:02 16:49 18:28
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 06:54 08:32 12:46 15:01 16:49 18:27