Jetisay, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:40 07:54 13:13 16:45 18:26 19:40
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:41 07:55 13:13 16:44 18:25 19:39
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:42 07:56 13:13 16:43 18:24 19:38
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:43 07:57 13:13 16:42 18:23 19:37
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:44 07:58 13:13 16:40 18:22 19:36
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:45 08:00 13:13 16:39 18:20 19:35
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:46 08:01 13:13 16:38 18:19 19:34
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:47 08:02 13:13 16:37 18:18 19:33
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:48 08:03 13:13 16:36 18:17 19:32
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:49 08:04 13:14 16:35 18:16 19:31
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:50 08:05 13:14 16:34 18:15 19:31
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:51 08:07 13:14 16:34 18:14 19:30
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:52 08:08 13:14 16:33 18:14 19:29
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:53 08:09 13:14 16:32 18:13 19:28
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:54 08:10 13:14 16:31 18:12 19:28
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:55 08:11 13:14 16:30 18:11 19:27
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:56 08:13 13:15 16:29 18:10 19:26
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:58 08:14 13:15 16:29 18:09 19:26
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:59 08:15 13:15 16:28 18:09 19:25
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:00 08:16 13:15 16:27 18:08 19:25
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:01 08:17 13:15 16:27 18:07 19:24
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:02 08:18 13:16 16:26 18:07 19:24
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:03 08:19 13:16 16:26 18:06 19:23
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:03 08:21 13:16 16:25 18:06 19:23
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:04 08:22 13:17 16:24 18:05 19:22
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:05 08:23 13:17 16:24 18:05 19:22
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:06 08:24 13:17 16:24 18:04 19:22
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:07 08:25 13:18 16:23 18:04 19:21
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:08 08:26 13:18 16:23 18:03 19:21
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:09 08:27 13:18 16:22 18:03 19:21