Saryagash, February 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 6 Jumada al-Akhir Saturday 07:17 08:33 13:40 17:00 18:41 19:57
2 February 7 Jumada al-Akhir Sunday 07:16 08:32 13:40 17:01 18:43 19:58
3 February 8 Jumada al-Akhir Monday 07:15 08:31 13:40 17:02 18:44 19:59
4 February 9 Jumada al-Akhir Tuesday 07:14 08:30 13:40 17:03 18:45 20:01
5 February 10 Jumada al-Akhir Wednesday 07:13 08:29 13:40 17:04 18:46 20:02
6 February 11 Jumada al-Akhir Thursday 07:12 08:28 13:40 17:06 18:48 20:03
7 February 12 Jumada al-Akhir Friday 07:11 08:26 13:40 17:07 18:49 20:04
8 February 13 Jumada al-Akhir Saturday 07:10 08:25 13:40 17:08 18:50 20:05
9 February 14 Jumada al-Akhir Sunday 07:09 08:24 13:40 17:09 18:51 20:06
10 February 15 Jumada al-Akhir Monday 07:08 08:23 13:41 17:10 18:53 20:07
11 February 16 Jumada al-Akhir Tuesday 07:07 08:22 13:41 17:12 18:54 20:08
12 February 17 Jumada al-Akhir Wednesday 07:06 08:20 13:41 17:13 18:55 20:10
13 February 18 Jumada al-Akhir Thursday 07:05 08:19 13:41 17:14 18:57 20:11
14 February 19 Jumada al-Akhir Friday 07:04 08:18 13:41 17:15 18:58 20:12
15 February 20 Jumada al-Akhir Saturday 07:03 08:17 13:40 17:16 18:59 20:13
16 February 21 Jumada al-Akhir Sunday 07:01 08:15 13:40 17:18 19:00 20:14
17 February 22 Jumada al-Akhir Monday 07:00 08:14 13:40 17:19 19:01 20:15
18 February 23 Jumada al-Akhir Tuesday 06:59 08:13 13:40 17:20 19:03 20:16
19 February 24 Jumada al-Akhir Wednesday 06:58 08:11 13:40 17:21 19:04 20:17
20 February 25 Jumada al-Akhir Thursday 06:56 08:10 13:40 17:22 19:05 20:19
21 February 26 Jumada al-Akhir Friday 06:55 08:08 13:40 17:23 19:06 20:20
22 February 27 Jumada al-Akhir Saturday 06:54 08:07 13:40 17:24 19:08 20:21
23 February 28 Jumada al-Akhir Sunday 06:52 08:05 13:40 17:25 19:09 20:22
24 February 29 Jumada al-Akhir Monday 06:51 08:04 13:40 17:26 19:10 20:23
25 February 1 Rajab Tuesday 06:49 08:02 13:39 17:28 19:11 20:24
26 February 2 Rajab Wednesday 06:48 08:01 13:39 17:29 19:12 20:25
27 February 3 Rajab Thursday 06:46 07:59 13:39 17:30 19:14 20:27
28 February 4 Rajab Friday 06:45 07:58 13:39 17:31 19:15 20:28
29 February 5 Rajab Saturday 06:43 07:56 13:39 17:32 19:16 20:29