Saryagash, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 07:27 08:47 13:30 16:26 18:07 19:27
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 07:27 08:47 13:30 16:27 18:08 19:28
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 07:27 08:47 13:31 16:28 18:09 19:29
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 07:27 08:47 13:31 16:29 18:10 19:29
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 07:27 08:47 13:32 16:29 18:11 19:30
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 07:27 08:47 13:32 16:30 18:12 19:31
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 07:27 08:47 13:33 16:31 18:13 19:32
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 07:27 08:47 13:33 16:32 18:14 19:33
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 07:27 08:46 13:33 16:33 18:15 19:34
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 07:27 08:46 13:34 16:34 18:16 19:35
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 07:27 08:46 13:34 16:36 18:17 19:36
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 07:27 08:46 13:35 16:37 18:18 19:37
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 07:27 08:45 13:35 16:38 18:19 19:38
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 07:26 08:45 13:35 16:39 18:20 19:39
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 07:26 08:45 13:36 16:40 18:21 19:40
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 07:26 08:44 13:36 16:41 18:22 19:41
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 07:25 08:44 13:36 16:42 18:24 19:42
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 07:25 08:43 13:37 16:43 18:25 19:43
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 07:25 08:43 13:37 16:44 18:26 19:44
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 07:24 08:42 13:37 16:46 18:27 19:45
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 07:24 08:41 13:38 16:47 18:28 19:46
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 07:23 08:41 13:38 16:48 18:30 19:47
23 January 1 Rajab Monday 07:23 08:40 13:38 16:49 18:31 19:48
24 January 2 Rajab Tuesday 07:22 08:39 13:38 16:50 18:32 19:49
25 January 3 Rajab Wednesday 07:22 08:38 13:39 16:52 18:33 19:50
26 January 4 Rajab Thursday 07:21 08:38 13:39 16:53 18:34 19:51
27 January 5 Rajab Friday 07:20 08:37 13:39 16:54 18:36 19:52
28 January 6 Rajab Saturday 07:20 08:36 13:39 16:55 18:37 19:53
29 January 7 Rajab Sunday 07:19 08:35 13:39 16:57 18:38 19:54
30 January 8 Rajab Monday 07:18 08:34 13:40 16:58 18:39 19:56
31 January 9 Rajab Tuesday 07:17 08:33 13:40 16:59 18:41 19:57