Saryagash, June 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 June 12 Dhu al-Qaʿda Thursday 04:14 05:49 13:24 18:37 20:53 22:29
2 June 13 Dhu al-Qaʿda Friday 04:13 05:49 13:24 18:37 20:54 22:30
3 June 14 Dhu al-Qaʿda Saturday 04:12 05:48 13:24 18:38 20:55 22:31
4 June 15 Dhu al-Qaʿda Sunday 04:11 05:48 13:25 18:38 20:56 22:32
5 June 16 Dhu al-Qaʿda Monday 04:11 05:48 13:25 18:39 20:56 22:33
6 June 17 Dhu al-Qaʿda Tuesday 04:10 05:47 13:25 18:39 20:57 22:34
7 June 18 Dhu al-Qaʿda Wednesday 04:10 05:47 13:25 18:39 20:58 22:35
8 June 19 Dhu al-Qaʿda Thursday 04:09 05:47 13:25 18:40 20:58 22:36
9 June 20 Dhu al-Qaʿda Friday 04:09 05:47 13:26 18:40 20:59 22:37
10 June 21 Dhu al-Qaʿda Saturday 04:08 05:46 13:26 18:41 20:59 22:38
11 June 22 Dhu al-Qaʿda Sunday 04:08 05:46 13:26 18:41 21:00 22:38
12 June 23 Dhu al-Qaʿda Monday 04:08 05:46 13:26 18:41 21:00 22:39
13 June 24 Dhu al-Qaʿda Tuesday 04:07 05:46 13:26 18:42 21:01 22:40
14 June 25 Dhu al-Qaʿda Wednesday 04:07 05:46 13:27 18:42 21:01 22:40
15 June 26 Dhu al-Qaʿda Thursday 04:07 05:46 13:27 18:42 21:02 22:41
16 June 27 Dhu al-Qaʿda Friday 04:07 05:46 13:27 18:43 21:02 22:41
17 June 28 Dhu al-Qaʿda Saturday 04:07 05:46 13:27 18:43 21:02 22:42
18 June 29 Dhu al-Qaʿda Sunday 04:07 05:46 13:27 18:43 21:03 22:42
19 June 30 Dhu al-Qaʿda Monday 04:07 05:46 13:28 18:43 21:03 22:42
20 June 1 Dhu al-Hijja Tuesday 04:07 05:46 13:28 18:44 21:03 22:43
21 June 2 Dhu al-Hijja Wednesday 04:07 05:47 13:28 18:44 21:04 22:43
22 June 3 Dhu al-Hijja Thursday 04:08 05:47 13:28 18:44 21:04 22:43
23 June 4 Dhu al-Hijja Friday 04:08 05:47 13:29 18:44 21:04 22:43
24 June 5 Dhu al-Hijja Saturday 04:08 05:47 13:29 18:45 21:04 22:43
25 June 6 Dhu al-Hijja Sunday 04:09 05:48 13:29 18:45 21:04 22:43
26 June 7 Dhu al-Hijja Monday 04:09 05:48 13:29 18:45 21:04 22:43
27 June 8 Dhu al-Hijja Tuesday 04:09 05:48 13:29 18:45 21:04 22:43
28 June 9 Dhu al-Hijja Wednesday 04:10 05:49 13:30 18:45 21:04 22:43
29 June 10 Dhu al-Hijja Thursday 04:11 05:49 13:30 18:45 21:04 22:43
30 June 11 Dhu al-Hijja Friday 04:11 05:50 13:30 18:45 21:04 22:43