Shymkent, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:36 07:51 13:08 16:36 18:18 19:34
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:37 07:53 13:08 16:35 18:17 19:33
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:38 07:54 13:08 16:34 18:16 19:32
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:39 07:55 13:08 16:33 18:15 19:31
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:40 07:56 13:08 16:31 18:13 19:30
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:41 07:58 13:08 16:30 18:12 19:29
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:42 07:59 13:08 16:29 18:11 19:28
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:43 08:00 13:08 16:28 18:10 19:27
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:44 08:01 13:08 16:27 18:09 19:26
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:46 08:03 13:08 16:26 18:08 19:25
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:47 08:04 13:09 16:25 18:07 19:24
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:48 08:05 13:09 16:24 18:06 19:23
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:49 08:06 13:09 16:23 18:05 19:22
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:50 08:08 13:09 16:22 18:04 19:22
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:51 08:09 13:09 16:21 18:03 19:21
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:52 08:10 13:09 16:21 18:02 19:20
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:53 08:11 13:10 16:20 18:01 19:19
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:54 08:12 13:10 16:19 18:00 19:19
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:55 08:14 13:10 16:18 18:00 19:18
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:56 08:15 13:10 16:17 17:59 19:18
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:57 08:16 13:10 16:17 17:58 19:17
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:58 08:17 13:11 16:16 17:58 19:16
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:59 08:18 13:11 16:15 17:57 19:16
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 07:00 08:20 13:11 16:15 17:56 19:16
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 07:01 08:21 13:12 16:14 17:56 19:15
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 07:02 08:22 13:12 16:14 17:55 19:15
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 07:03 08:23 13:12 16:13 17:55 19:14
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 07:04 08:24 13:12 16:13 17:54 19:14
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 07:05 08:25 13:13 16:13 17:54 19:14
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 07:06 08:26 13:13 16:12 17:54 19:14