Janibek, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 07:11 08:35 13:41 16:49 18:36 20:01
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 07:12 08:37 13:41 16:47 18:35 20:00
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 07:13 08:39 13:41 16:46 18:33 19:58
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 07:15 08:40 13:41 16:44 18:31 19:57
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:42 13:41 16:43 18:30 19:55
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:18 08:44 13:41 16:41 18:28 19:54
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:19 08:45 13:41 16:40 18:27 19:53
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 07:21 08:47 13:41 16:38 18:25 19:51
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:22 08:48 13:41 16:37 18:24 19:50
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:23 08:50 13:42 16:36 18:22 19:49
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 07:25 08:52 13:42 16:34 18:21 19:48
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:26 08:53 13:42 16:33 18:20 19:47
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:27 08:55 13:42 16:32 18:18 19:46
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:29 08:56 13:42 16:31 18:17 19:45
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:30 08:58 13:42 16:29 18:16 19:43
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:32 09:00 13:42 16:28 18:14 19:43
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:33 09:01 13:43 16:27 18:13 19:42
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:34 09:03 13:43 16:26 18:12 19:41
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:36 09:04 13:43 16:25 18:11 19:40
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:37 09:06 13:43 16:24 18:10 19:39
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:38 09:07 13:43 16:23 18:09 19:38
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:39 09:09 13:44 16:22 18:08 19:37
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:41 09:10 13:44 16:21 18:07 19:37
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:42 09:12 13:44 16:20 18:06 19:36
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:43 09:13 13:45 16:20 18:05 19:35
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:44 09:15 13:45 16:19 18:04 19:35
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:46 09:16 13:45 16:18 18:04 19:34
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:47 09:17 13:45 16:17 18:03 19:34
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:48 09:19 13:46 16:17 18:02 19:33
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:49 09:20 13:46 16:16 18:02 19:33