Saykyn, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 07:11 08:34 13:42 16:51 18:38 20:02
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 07:12 08:36 13:41 16:50 18:36 20:00
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 07:13 08:37 13:41 16:48 18:35 19:59
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 07:15 08:39 13:41 16:47 18:33 19:57
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:41 13:42 16:45 18:32 19:56
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:18 08:42 13:42 16:44 18:30 19:55
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:19 08:44 13:42 16:42 18:29 19:54
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 07:20 08:45 13:42 16:41 18:27 19:52
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:22 08:47 13:42 16:40 18:26 19:51
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:23 08:49 13:42 16:38 18:24 19:50
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 07:24 08:50 13:42 16:37 18:23 19:49
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:26 08:52 13:42 16:36 18:22 19:48
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:27 08:53 13:42 16:35 18:20 19:47
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:28 08:55 13:42 16:33 18:19 19:46
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:30 08:56 13:42 16:32 18:18 19:45
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:31 08:58 13:43 16:31 18:17 19:44
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:32 08:59 13:43 16:30 18:16 19:43
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:34 09:01 13:43 16:29 18:15 19:42
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:35 09:02 13:43 16:28 18:13 19:41
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:36 09:04 13:44 16:27 18:12 19:40
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:38 09:05 13:44 16:26 18:11 19:39
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:39 09:07 13:44 16:25 18:10 19:39
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:40 09:08 13:44 16:24 18:10 19:38
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:41 09:10 13:45 16:23 18:09 19:37
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:42 09:11 13:45 16:23 18:08 19:37
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:44 09:13 13:45 16:22 18:07 19:36
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:45 09:14 13:45 16:21 18:06 19:36
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:46 09:15 13:46 16:20 18:06 19:35
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:47 09:17 13:46 16:20 18:05 19:35
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:48 09:18 13:47 16:19 18:04 19:34